Travel-Management-Center
Travel-Management-Center

Seyahat y?netimi merkezi

Daha mutlu misafirler. Daha kolay seyahat y?netimi. Kazan?lar dahil.
Seyahat program?n?z? ba?ar?l? hale getirmek i?in bu kaynaklara g?z at?n.

Travel Management Coronavirus

Koronavirüs: Misafir güvenli?i ve i? süreklili?i

 • Yard?m Merkezi'ni ziyaret ederek COVID-19 krizinde seyahat program?n?z? y?netmek i?in faydalanabilece?iniz en yeni duyurular? ve ipu?lar?n? ??renin; pandeminin misafirler ve seyahat program? üzerindeki etkilerinden haberdar olun.
 • Pazar verilerini ve en iyi uygulamalar? payla?mak i?in Egencia Connect toplulu?a kat?l?n ve en güncel bilgiler i?in COVID-19 Merkezi'ni ziyaret edin.

Travel Management Academy

?ster deneyimli bir?seyahat y?neticisi?ister pozisyonunuzda yeni olun, bu?e?itim?seyahat y?netimiyle ilgili bilgi edinmenize ve yeni beceriler elde etmenize yard?mc? olacak. Bu?d?rt?dersten olu?an e?itimin?amac?:??

 • Seyahat y?neticilerini, güncel i? seyahati ortam? hakk?nda e?itmektir.?
 • Seyahat y?neticilerini, i?leri toparlama ve daha normal seyahat uygulamalar?na d?nme konusunda yapacaklar? stratejik g?rü?melere haz?rlamakt?r.?
 • COVID-19'dan sonra normale d?nen bir dünyada seyahat riski y?netimi ve ?zen yükümlülü?ü konular?yla ilgili g?rü?leri payla?makt?r.?
 • En iyi ?deme y?ntemini ayarlama, seyahat program?n?zda sürdürülebilirlik elde etme, kazanc? optimize etme ve yat?r?m getirisini art?rma dahil i? seyahati program?n?n y?netimiyle ilgili en iyi uygulamalar? anlamakt?r.

E?itim serüveninize hemen ba?lay?n?

Travel Management Academy
Egencia-Connect-Community

Egencia Connect Community

Gü?lü Egencia Connect Community, seyahat y?neticilerine ba?armak i?in ihtiya? duyduklar? her ?eyi sa?layacak olan yard?m elidir.

 • H?zla yan?tlar bularak, Egencia'ya veya meslekta?lar?n?za sorular sorarak ya da online dosya y?netimini (bu y?l i?inde Avustralya'da kullan?ma sunulacak) kullanarak seyahat program? deste?ine eri?in
 • ürün güncellemeleri, sekt?rden haberler ve etkinliklerin yan? s?ra en iyi uygulamalar gibi ihtiyac?n?z olan her ?ey tek bir yerde
 • Egencia yol haritas?yla ilgili geri bildirimlerinizi payla?arak, ürün denemelerine kat?larak ve sizi ?n plana ??karacak f?rsatlar? ke?federek seyahat program?n?z? gü?lendirin. Meslekta?lar?n?zla ileti?im kurma ve en iyi uygulamalar? payla?ma f?rsat?n?z da olacak.
 • Yapt???n?z i?lemler ve etti?iniz yard?mlar i?in puanlar ve ?düller kazanarak bunlar? hediye kartlar? ya da e?itim indirimi olarak kullan?n
 • Egencia giri? bilgilerinizle toplulu?a kolay eri?im

Egencia Connect Community yaln?zca ?ngilizce dilindedir. Buradan inceleyin: https://community.egencia.com???????

Seyahat Y?netimi Kaynaklar?

?? seyahati orta??n?z olarak seyahat program?n?z?n ba?ar?ya ula?mas?na yard?mc? olmak istiyoruz. Bu do?rultuda, Egencia seyahat y?neticileri i?in bu kaynaklar? olu?turduk:

 • Seyahat program?n?z? inceleyerek ve online benimseme ve otel program? uygunlu?unu iyile?tirerek seyahat program? performans?n?z? art?rman?za yard?mc? olacak k?lavuzlar
 • ?irket i?i fark?ndal?k olu?turman?za ve seyahat program?n?z i?in benimsemeyi ve uygunlu?u iyile?tirmenize yard?mc? olacak e-posta ve ileti?im ara? kitleri
 • ?dül programlar? ve Egencia Advantage ortaklar? arac?l???yla kazan?lar? art?rman?za yard?mc? olacak ?neriler
 • Egencia'dan gelen tüm mesajlar? ald???n?zdan emin olman?z? sa?layacak kontrol listesi?
 • Travel Management Academy ile e?itim

Kaynaklar? inceleyin: https://community.egencia.com/s/manage-your-travel-program

Travel Management Resources

Egencia mobil uygulamas?

Egencia uygulamas?; i? seyahatindeki misafirler, seyahat düzenleyenler, onaylayanlar ve seyahat y?neticilerine ihtiya? duyduklar? bilgileri sa?laman?n yan? s?ra i? seyahatleri i?in rezervasyon yapma, y?netim ve g?rüntüleme i?lemlerinde verimlilikle esneklik sunar.

Seyahatinizle ba?lant?da kal?n ve sadece Egencia uygulamas?nda sunulan ?zel ayr?cal?klardan yararlan?n.

Egencia Mobile App

Daha mutlu misafirler mi g?rmek istiyorsunuz?

Bizimle ilgili g?rü?lerinizi bildirin, fikirleriniz bizim i?in ?nemli. K?sa ve do?ru yorumlarla bize ve di?er misafirlere Egencia ile olan deneyiminizi anlat?n.

Happy Travelers

Sponsorlar?m?zdan

test ad 1

?

test ad 2

?

skyroam add long