Travel-Management_Full-Hero1
Travel Management

Sizin i?in tasarlanm?? gider y?netimi

Seyahat program?n?z? kullan?m? kolay gider y?netimi ??zümlerine ba?lay?n.

Business-Travel-Expense-Management

Kolayla?t?r?lm?? seyahat harcamas? y?netimi

Seyahat ve giderlerin y?netimi kolay bir i? de?ildir.

?ster global bir ?irket ister kü?ük veya orta ?l?ekli bir i?letme olun, seyahat program?n?z? yürütürken iste?e ba?l? günlük seyahat harcamalar?n? izlemeniz, büt?eleri y?netmeniz ve hesap mutabakat? sa?laman?z gerekir. Yani sisteminizde onayl? olsa da olmasa da seyahatle ilgili tüm harcamalar takip edilmelidir.

Bunu verimli ve seyahat program?n?z?n geri kalan? gibi raporlanabilir bir ?ekilde kolayla?t?ran, politikalara uymay? te?vik eden ve seyahat harcamalar?n? tam olarak g?steren bir y?ntem var.

Egencia olarak eksiksiz bir ??züm sunuyor veya seyahat politikan?zla giderleriniz aras?nda ba?lant? kuruyoruz. Seyahat harcamalar?n?z? her an takip edebilmeniz i?in, seyahat program?n?z? kullan?m? kolay gider y?netimi ??zümlerine ba?laman?n en iyi yolunu belirlemenize yard?mc? oluyoruz.

Tek bir seyahat ve gider ??zümü

Seyahat harcamalar?n?z? takip etmenin ne denli ?nemli oldu?unu biliyoruz. Seyahat gider y?netimi ??zümümüz, tüm giderlerinizi tek bir yere toplayan kullan?m? kolay raporlama sistemiyle bu konuda yard?ma haz?r.

  • Seyahat giderlerinizi günlük olarak g?rün.
  • ?nemli veri alanlar?n? uyumlu hale getirerek büt?eleme ve finans a??s?ndan hesap verme sorumlulu?unu destekleyin.
  • ?al??an gider raporlar?n? ki?isel veya kurumsal kredi kartlar?yla yap?lan harcamalar? yans?tacak ?ekilde kolayca y?netin.
  • Merkezi olarak faturaland?r?lan masraflar?n mutabakat?n? h?zla ger?ekle?tirerek kredi kart? ?irketlerine defteri kebirinizde tamamen do?rulanan bir seyahat ve gider ?demesi yap?n.
Single T&E solution
Streamline your process and travel policy

Süre? ve politikan?z? düzene koyma

Seyahat gideri politikalar?n?z? ve süre?lerinizi faydal? hale getirin. Her ad?mda hedeflerinizi kar??layan bir seyahat ve gider ??zümüyle zaman kazan?n ve kazan?l? ??k?n.

  • Politikaya uygunlu?u te?vik etmek i?in seyahat eden ki?i profilleri ve rezervasyon tercihleri olu?turun.
  • Veri alanlar?n? raporlama ihtiya?lar?n?za uyacak bi?imde yap?land?r?n.
  • Farkl? ?deme tipleri i?in esnek destek sa?lay?n.
  • Seyahat ve gider sistemlerinin yan? s?ra ili?kili raporlama sistemlerinde veri ak??lar? olu?turun.
  • Mevcut gider raporlama ve mutabakat süre?lerinizi destekleyin.
  • Defteri kebirde her ?eyin do?ru bir ?ekilde mutabakat?n? sa?lay?n.

Egencia; rezervasyon, yerine getirme ve masraflar? do?rudan platformumuzda tutan u?tan uca bir deneyim olu?turmak i?in tam entegre bir T&E ??zümü sunar. Bu, seyahat programlar? i?in eksiksiz bir ??züm arayan i?letmeler i?in idealdir.

Her büyüklükte i?letme i?in gider y?netimi

??letmenize ?zel mutabakat gereksinimlerine uyman?z ?nemlidir. Defteri kebirinizin, kredi kart?n?z ve banka ekstrelerinizle tam mutabakat?n? sa?lama sürecini basitle?tirin. Tüm ?evrimd??? ve online i?lem verilerinizi gider y?netimi sisteminize kolayca aktar?n.

Open Connect ile seyahat verilerini otomatik olarak ?zel gider y?netimi sistemlerine, seyahat risk y?netimi ortaklar?na ve ERP sistemlerinize g?nderin.

Seyahat eden ki?ilerinizin, makbuzlar?n? ve birden fazla ki?isel kredi kart?na ait kredi kart? masraflar?n? birle?tirmesine olanak tan?yarak uygunlu?u art?r?n ve a??r? harcamalar?n ?nüne ge?in. Seyahat harcamalar?nda ki?isel kredi kartlar?n? kullanan ?al??anlar? desteklemek i?in Open Sync’i* kullan?n. Open Sync, tüm giderleri bir araya getirip düzenler ve gider ortaklar?n?za g?nderebilece?iniz, kolayca d??a aktar?labilen bir elektronik tablo olu?turur.

*Yaln?zca Kuzey Amerika’da kullan?labilir

Expense management for businesses
Keeping bookers

Rezervasyon yapanlar? ve hesaplar? dengede tutma

Defteri kebirinize aktarmak i?in tamamen mutabakat? sa?lanm?? kredi kart? ve banka ekstrelerine ihtiyac?n?z vard?r. Bu nedenle, sizinle birlikte ?al??arak tüm i?lem verilerinizin (offline, online ve ?zel veri alanlar?na ait veriler) gider y?netimi sisteminize kolayca aktar?labildi?inden emin oluyoruz. ?ok say?da gider y?netimi orta?? ve ?deme sa?lay?c?s? ile birlikte ?al??arak i?letmenize ?zgü mutabakat gereksinimlerini desteklemek i?in d??a aktarabilece?iniz fatura verisi raporlar? sunuyoruz.

Kullanmaya ba?lama

Mü?terilerle birlikte ?al??arak ihtiya?lar?n? anl?yor ve ?irketlerine ?zgü gereksinimlere uyan do?ru gider y?netimi sürecini, gider verileri ??zümlerini ve mobil gider uygulamalar?n? bulmalar?na yard?mc? oluyoruz.

Seyahat verilerini seyahat gider y?netimi sistemine eklemenin ?e?itli yollar? vard?r. Gider y?netimi sa?lay?c?lar?yla global ortakl?klar?m?z sayesinde mü?terilerimize ?zel olarak tasarlanm??, ekonomik a??dan kazan? sa?layan bir?ok se?enek sunabiliyoruz. Seyahat y?neticileri, seyahat eden ki?iler, muhasebe departmanlar? ve daha fazla ki?inin manuel yürütmesi gereken süre?leri azaltmak i?in yard?ma haz?r?z.

Hesaplamalar?n zahmetli bir i? olmas? gerekmez. Gider y?netimi ihtiya?lar?n?z?n g?zden ge?irilmesi i?in hemen bizimle ileti?ime ge?in.

Getting-started

Daha fazla bilgi almak istiyor musunuz?
Egencia sat?? ekibine ba?vurun.