Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

?? seyahati her zaman sizinle ba?lar

Tekrar ho? geldiniz. Sizi yeniden g?rdü?ümüze sevindik.

Travel Technology Pioneer

Koronavirüs: ?? seyahatiyle ilgili en güncel bilgiler

Her ad?mda sizinle birlikte

Size seyahatinizde yard?mc? olacak a?a??daki kaynaklara g?z at?n. Seyahat rezervasyonu yapmak ve seyahatinize haz?rlanmakla ilgili ipu?lar?na ula?acaks?n?z. Yolda ve eve d?ndü?ünüzde yararlanabilece?iniz kaynaklar.
Egencia Mobile App

Egencia mobil uygulamas?

Egencia uygulamas?; i? seyahatindeki misafirler, seyahat düzenleyenler, onaylayanlar ve seyahat y?neticilerine ihtiya? duyduklar? bilgileri sa?laman?n yan? s?ra i? seyahatleri i?in rezervasyon yapma, y?netim ve g?rüntüleme i?lemlerinde verimlilikle esneklik sunar.

Seyahatinizle ba?lant?da kal?n ve sadece Egencia uygulamas?nda sunulan ?zel ayr?cal?klardan yararlan?n.

Egencia seyahati rezervasyonunuzu yapmak i?in haz?r olun

 • Egencia hesab?n?za giri? yap?n?veya??ifrenizi?hat?rlam?yorsan?z?yeniden al?n.
 • Egencia’ya ilk kez giri? yap?yorsan?z?giri? sayfas?na gidin, kurumsal e-posta adresinizi girin ve “Kullan?c? ad?n? ve/veya ?ifreyi unuttum” se?ene?ini t?klay?n.?Daha sonra ?ifrenizi s?f?rlamak i?in kullanabilece?iniz bir ba?lant? i?eren bir e-posta alacaks?n?z.
 • Koltuk ve yemek tercihleri, mü?teri sadakat program? üyelik bilgileri, pasaport numaras?, cep telefonu numaras? ve acil durum ileti?im ki?isi bilgileri gibi bilgilerle profilinizi?güncelleyin.
 • iOS?veya?Android?i?in?Egencia?uygulamas?n?indirin.??? seyahatiniz i?in rezervasyon yapman?n ve seyahatinizi y?netmenin t?pk? tatil ama?l? bir seyahat kadar kolay oldu?unu g?receksiniz.
 • Egencia?u?u?lar? i?in rezervasyon yap?n, koltu?unuzu se?in ve bagaj ?demenizi yap?n.
 • U?u?unuzun de?i?tirilmesi veya iptal edilmesi durumunda?havayolu kredilerinizi?do?rudan Egencia internet sitesinde kullan?n.
 • Egencia?otellerinde rezervasyon yap?n ve üyelik program? bilgilerinizi ekleyin.
 • CIBT: Egencia orta?? ve dünyan?n en büyük küresel vize sa?lay?c?s?d?r. ?? seyahatine ??kacak misafirlerinizin?i??seyahatleri i?in vize almas? gerekiyorsa onlar? bilgilendirir.?(sadece EMEA)

Bu videoyu izleyerek i? seyahati rezervasyonlar? i?in ihtiya? duydu?unuz her ?eyi ??renin

Global National Home Save Time Travel Light
On The Road

?? seyahatlerinizi y?netin

 • Online Check-in, u?u?unuzun kalk???ndan 24-48 saat ?nce ba?lar. Bildirim almak ve havayolu ?irketinin check-in sayfas?na y?nlendirilmek i?in Egencia uygulamas?n? edinin.
 • Egencia u?u?lar?n? veya otellerini online olarak veya Egencia mobil uygulamas? üzerinden de?i?tirin.
 • Havayolu, otel, tren veya oto kiralama da dahil olmak üzere i? seyahatlerinizi sadece birka? t?klamayla online olarak veya Egencia mobil uygulamas? üzerinden iptal edin.

Bu videoyu izleyerek i? seyahatlerini y?netmek i?in ihtiya? duydu?unuz her ?eyi ??renin

Eve d?nü?

 • Seyahat gider raporunu kolayca haz?rlamak i?in Egencia internet sitesinden tek t?kla tüm makbuzlar?n?za ve faturalar?n?za eri?in
 • Air Help ile gecikmeli veya iptal edilen u?u?larda komisyon alma konusunda yard?m al?n. (?irketiniz kay?tl?ysa)
Travel Management Consulting
Onboarding Welcome

Seyahatinizi düzenlemek i?in daha fazla Egencia deste?ine mi ihtiyac?n?z var?

gateway_mobility.svg

Arad???n?z? hala bulam?yor musunuz?

?irketiniz Egencia’y? kullan?yorsa ve Egencia Destek birimiyle ileti?ime ge?mek istedi?iniz halde giri? yapam?yorsan?z
bu?formu doldurun. Dilerseniz 1-877-800-1706 numaral? telefonu da arayabilirsiniz.

Egencia Support Contact