Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Riskleri azaltma ve y?netme

Seyahat riski y?netim program?m?zla istedi?iniz yerde, istedi?iniz zaman güvenli?e ?ncelik verin.

Managing Travel Risk

?? seyahati güvenli?ini bir numaral? ?ncelik yap?n

?? seyahatlerinde belirsizlikler vard?r. ?al??anlar?n?z?n güvenli?i konusunda b?yle belirsizlikler olmamal?d?r.

Do?al bir afet veya bir güvenlik sorunu ya?and???nda sorunu g?rebilmeniz ve seyahat eden ki?ilerinize ula?abilece?iniz ara?lar?n olmas? ?ok ?nemlidir.

?zen yükümlülü?ü size aittir. ?ster ofiste ister seyahatte olsunlar, ?al??anlar?n?z?n sa?l?k ve güvenli?ini korumaktan seyahat y?neticilerinin sorumlu oldu?unu biliyoruz. Bunlar?n yan? s?ra, ?al??anlar?n?z i?letmenizin en büyük yat?r?m? ve en de?erli varl?klar?d?r. ??letmenizin faaliyete devam edebilmesi i?in, ?al??anlar büyük ?nem ta??r.

?? seyahatindeki ki?ilerinizin güvende hissetmesine ve Egencia’n?n seyahat y?netimi ??zümünü h?zla uygulamaya koymas?na yard?mc? olabiliriz. Etkili seyahat risk y?netimi paketimizle riskleri kolayca y?netebilirsiniz.

promo-blade

Koronavirüs: ?? seyahati program?n?z?n desteklenmesi

Tüm dünyada i? seyahatindeki misafirleri etkileyen Koronavirüsle ilgili son haberler ?????nda, bundan sonra risk y?netimi i?in size nas?l yard?mc? olabilece?imizi ??renin.

Seyahat y?netimi paketimizle gezginlere yard?mc? olun

Image
inform-travelers

Bilgilendirme

Y?neticiler, seyahati ve seyahat eden ?al??anlar? etkileyen yüksek riskli ve küresel ?aptaki olaylar?n güncel bir haritas?na eri?ebilir. Bunlardan etkilenebilecek misafirlerle do?rudan ileti?ime ge?ebilirler.
Image
mitigate-business-travel

Azaltma

Ayn? u?u?ta izin verilen misafir say?s?n? s?n?rlayarak seyahat riskini azalt?n. Bunu, seyahat güvenlik politikan?z?n par?as? olarak ayarlayabilirsiniz.
Image
Deter-business-travel

Engelleme

Kurulu?unuz i?in yüksek risk i?erdi?ini belirledi?iniz konumlara seyahati engelleyin.
Image
alert-travelers

Uyar?

Misafirler, i? seyahatlerini aksakl??a u?ratabilecek bir ?ey olursa proaktif uyar?lar al?r.
Image
track-travelers

?zleme

Seyahat ve güvenlik y?neticileri, tüm dünyada i? seyahatindeki misafirleri izleyebilir.
Image
assist-travelers

Yard?m

Egencia, ?nde gelen ?zen yükümlülü?ü sa?lay?c?lar?yla i? birli?i yaparak misafirlerimiz ve seyahatleri i?in birinci s?n?f ??zümler sunar.

?? seyahatindeki ki?ilerinizin nerede oldu?unu bilin

Misafir Takibi arac?m?z, olay b?lgelerini takip etmek ve seyahat eden ki?ileri h?zla bulmak i?in kullanabilece?iniz merkezdir.

Acil bir durumda, h?zl? yan?t verilmesi gerekir. Yaln?zca birka? t?klama yaparak, ger?ek zamanl? güncellemelerle birlikte rezervasyon verilerine g?re hangi misafirlerin etkilenebilece?e dair bir rapor alabilirsiniz.

  • Masaüstünde ve mobil uygulamada kullan?labilir.
  • Konuma g?re aray?n veya haritadaki belirli bir alanda arama yap?n.
  • Birle?tirilmi? online ve offline rezervasyonlardan eksiksiz seyahat eden ki?i detaylar?n? al?n.
  • Yeni seyahat rezervasyonlar? ve u?u? güncellemelerine g?re güncel verileri g?rüntüleyin.
  • Güncellenen Seyahat Haberleri: Do?rudan platformumuzdan eri?ebilece?iniz ve y?l?n 365 günü, 7/24 dünya ?ap?ndaki olaylar? g?steren haber ?zet ak???.
travel-risk-management-location-tracking

?irketinizde etkili bir seyahat risk y?netimi program?n? kullanmaya haz?r m?s?n?z?