Business travel and COVID-19: Tips for corporate travel managers
Business travel and COVID-19: Tips for corporate travel managers

?? seyahati ve COVID-19:
Kurumsal seyahat y?neticileri i?in ipu?lar?

?? seyahatleri de?i?iyor. COVID-19'un etkileri ?nümüzdeki y?llarda seyahat al??kanl?klar?m?z? da etkileyebilir.

Seyahat risk y?netiminin ?nemi hi? olmad??? kadar a?ikar. Egencia, kurumsal seyahat politikas? güncellemelerinden u?u? iptallerine ve i? seyahati takibine kadar tüm zorluklarda mü?terilerine yard?mc? oluyor.

Kurumsal seyahat program?n?z i?in bir sonraki a?aman?n ne olaca??n? dü?ünüyorsan?z buradan ba?layabilirsiniz.

How you can prepare for changes in corporate travel

Kurumsal seyahatte yeni normal nas?l olacak ve buna nas?l haz?rlanabilirsiniz?

Koronavirüs pandemisi ile her ?ey de?i?iyor. Seyahat sekt?rü olarak, hala devam eden beklenmedik zorluklarla kar??la?maya devam ediyor ve bu zorluklara nas?l tedbir ve güvenle yakla?aca??m?z? h?zla ??reniyoruz. Tedarik?ilerimiz, kurulu?lar?n?n yeni normalde i? seyahatlerini nas?l ger?ekle?tirece?ini de?i?tiriyor. Bir?ok kurumsal seyahat y?neticisi, i? seyahatleri devam etmeye ba?lad???nda ?al??anlar?n?n en güvenli ve en korumal? ?ekilde seyahat edebilmesi i?in planlar yap?yor.

Meslekta?lar?n?z?n seyahat programlar? ve ?al??anlar?n? gelecekteki i? seyahatlerine haz?rlamak i?in ald??? ?nlemlerden haberdar olun.

Seyahat program?n?z? yeniden olu?turmaya haz?r m?s?n?z? Ba?lamak i?in bu kullan??l? ara? tak?m?n? kullan?n.

Hedefleriniz ve ?nceliklerinizin de?i?mesi, i? seyahati program?n?z?n da de?i?mesi gerekti?i anlam?na geliyor. Yeni normale uyum sa?lamak i?in program?n?z? yeniden olu?turman?n vakti geldi. ?zen yükümlülü?ü ve seyahat uygunlu?u politikalar?n?z? g?zden ge?irmeyi dü?ündünüz mü? ?nceki seyahat k?s?tlamalar?n? kald?rman?n zaman? geldi mi? ??irketiniz ba?ka bir ?irket taraf?ndan sat?n m? al?nd??

Bir i? seyahati program?n?z yoksa bir tane haz?rlaman?n tam zaman?.

?? seyahati program?n?z? yeniden olu?turmak i?in ara? tak?m?n? indirin.

?

Use this toolkit to get started
Does your corporate travel policy need an update?

?? seyahati program?n?z?n da güncellenmeye ihtiyac? var!

?? seyahati program?n?z? güncellemeniz gerekece?ini unutmay?n. Nereden ba?layaca??n?z? bilmiyorsan?z endi?elenmenize gerek yok, daima yan?n?zday?z. Yeni ortam?n gerekliliklerine uygun bir politika olu?turman?za yard?mc? olacak bir seyahat politikas? k?lavuzu haz?rlad?k.

ücretsiz i? seyahati politikas? k?lavuzunuzu edinin.

COVID-19 sonras?nda seyahat program? büt?enizi nas?l esnetebilirsiniz?

?? seyahati kazan?lar? kontrol listemiz ile seyahat masraflar?n? nas?l kontrol alt?na alaca??n?z?, ekonomik a??dan nas?l kazan?l? ??kaca??n?z? ve büt?enizi nas?l esnetece?inizi ??renin. COVID-19 sonras?nda i?leri yoluna koymak i?in kurumsal seyahat harcamalar?n?z? y?netin ve i?letmenizin ihtiya? duydu?u kazanc? sa?lad???n?zdan emin olun.

?? seyahati kazan?lar? kontrol listenizi indirin

Find out how you can stretch your travel budget
The spotlight is now on you – how can you show up stronger as a business travel manager?

Art?k sahne sizin! Bir i? seyahati y?neticisi olarak nas?l daha gü?lü g?rünebilirsiniz?

Günümüz i? seyahati ortam?nda bir?ok seyahat y?neticisi ?ok daha gü?lü g?rünebilmek i?in bask? hissediyor. ?? gündeminde ?ok?a ?ne ??kan risk ve harcama y?netimi ile üst düzey y?neticiler yeni seyahat y?ntemlerine ?nem g?steriyor. Art?k ?nemli olan, seyahat y?neticilerinin ba?ar?l? ve güvenli?i ?n plana alan bir program olu?turmak i?in risk y?netimi ve kazan?lar? nas?l dengeledi?i.

Y?netimde nas?l daha gü?lü ve daha ?n planla olabilece?inizi ??renmek i?in bu kullan??l? ipu?lar?n? ve pazar verilerini okuyun

??e koyulmaya haz?r oldu?unuzda faydalanabilece?iniz kullan??l? seyahat ?ncesi güvenlik kontrol listesi

Seyahatler tekrar ba?lad???nda bu kullan??l? seyahat ?ncesi güvenlik kontrol listesini kullanarak tüm sorular? yan?tlay?n ve u?u?, oto kiralama, trenle seyahat ve otellerden beklentilerin nas?l olaca?? konusunda güven sa?lay?n.

Daha fazla bilgi i?in seyahat ?ncesi güvenlik kontrol listesini indirin

Use this pre-travel safety checklist before you take off
How do you know which travel management company is right for your business?

Hangi seyahat y?netim ?irketinin kurulu?unuz i?in do?ru olaca??n? nas?l ??renebilirsiniz?

COVID-19 salg?n? dünya ?ap?nda neredeyse her kurulu? i?in yeni zorluklar yaratt?. ??letmelerin tekrar yola koyulmak i?in haz?rlanmas?na yard?mc? olacak bir numaral? tavsiyemizin ne oldu?unu merak ediyor musunuz? Seyahat uzmanlar?yla g?rü?ün. ?Do?ru seyahat y?netim ?irketi seyahatlerinizi stratejik, misafir güvenli?ine ?ncelik veren ve harcamalar?n?z ile sürdürülebilirlik hedeflerinizi destekleyen bir ?ekilde ger?ekle?tirmenize yard?mc? olabilir.

Bu pandemi sürecinde size destek olacak do?ru bir kurumsal seyahat y?netimi ?irketinde olmas? gereken ?zellikleri ??renmek i?in kontrol listesini indirin.

Verimli bir risk y?netimi program? ba?latmaya haz?r m?s?n?z?

?leti?ime ge?in