Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

H?zla de?i?en seyahat sekt?rüne y?nelik modern kurumsal seyahat y?netimi

Riskleri y?netin. Misafirlerinizin sa?l???n? güvence alt?na al?n. Gelece?e y?nelik planlar yap?n.
Egencia, kurumsal seyahat program?n?z? modernle?tirmenize nas?l yard?mc? olabilir?

Dünyan?n i? seyahati platformu

  • 60'tan fazla ülkedeki her ?l?ekten ?irket, kurumsal seyahat programlar?n? modern hale getirmede Egencia'ya güveniyor.
  • Kullan?c?lar?n ho?una gidecek basit ve tüketici odakl? i? seyahatleri ve beklenmedik anlara y?nelik uzman deste?i sunmak i?in Expedia Group'un gücünden faydalan?n.
  • Küresel olarak tutarl? bir platform ve gü?lü seyahat program? y?netimi sayesinde, seyahat program?n?z?n yat?r?m getirisini en üst düzeye ??kar?rken riskleri y?netmek üzere optimize edilmi? oldu?undan emin olabilirsiniz.
Worlds Business Travel Platform
Relaunch Your Business Travel Program

Seyahatlere geri d?nü?

?? seyahatleri tekrar ba?larken kurumsal seyahat program?n?z? ba?ar?ya haz?rlay?n. Egencia olarak size yard?m etmeye haz?r?z.

Black background promo blade

Egencia, COVID-19 sürecinde ?irketlerin i? seyahatlerini y?netmesine yard?mc? oluyor

COVID-19'un i? seyahatleri, kurumsal seyahat programlar?, tedarik?iler ve daha bir?ok di?er ?ey üzerindeki etkilerini ??renin

Egencia ba?lant?da kalman?za yard?mc? olur

Ge?ti?imiz y?lda Egencia 14 milyon i? seyahatini destekledi. Seyahat y?netimi ?irketiniz olarak bu sürecin her a?amas?nda yan?n?zday?z.

Seyahat risklerini y?netin

Seyahat riski y?netimi daha ?nce hi? olmad??? kadar ?nem kazand?. Riskleri kontrol ederken ?zen yükümlülü?ünü nas?l sa?layaca??n?z? ve i? seyahatindeki misafirlerinizi nas?l güvende hissettirece?inizi ??renin.?

managing-travel-risk
Travelers Safety Checklist

Misafirlerin sa?l???n? ?nceli?iniz haline getirin

?al??anlar?n?z?n rezervasyon yapt?klar? andan eve d?nene kadar kendilerini tam anlam?yla güvende hissetmelerini mi istiyorsunuz? Egencia seyahat uzmanlar? size yard?mc? olmaya haz?r.

Kazan?lar ve Yat?r?m Getirisi

Seyahat sekt?rü de?i?iyor olsa bile i?letmelerin maliyet ve yat?r?m getirisini temel alan stratejik kararlar alma ihtiyac? hala devam etmektedir. Egencia, ekonominizi gü?lendirmenize yard?mc? olur.

Savins & ROI

Egencia, Expedia Group’un destek ve esnekli?ini her büyüklükteki ?irketlerden yakla??k 2 milyon i? misafirine sunuyor. Neden onlardan biri olmayas?n?z ki?

light-grey-background-image
Travel Management Software

G2, seyahat y?netimi yaz?l?mlar?nda Egencia'y? lider se?ti

?? seyahati rezervasyonlar?n? ve y?netimini kolayla?t?rmak i?in ?ok ?al??t?k. Uygunlu?u art?rmak, seyahat politikalar?n? kolayca y?netmek ve seyahat programlar?n? optimize etmek i?in misafirlere ve seyahat y?neticilerine ihtiya? duyduklar? verileri sa?l?yoruz.

Black background promo blade

Seyahat program?n?z? güncellemeye haz?r m?s?n?z?

Riskleri kontrol etmek, misafirlerin sa?l???n? güvence alt?na almak ve seyahat harcamalar?n?z? takip etmek i?in kurumsal seyahat program?n?z? yeniden tasarlamaya haz?rsan?z bu ara? kiti size yard?mc? olabilir.

Bir demo isteyin ve Egencia seyahat y?netimi ??zümlerinin sizin i?in neler yapabilece?ini g?rün.

Zaten bir mü?teri misiniz? Egencia mü?teri hizmetleriyle ileti?im kurun.