Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Ograniczanie ryzyka i zarz?dzanie nim

Bezpieczeństwo przede wszystkim — zawsze i wsz?dzie — dzi?ki naszemu programowi zarz?dzania ryzykiem podró?y.

Managing Travel Risk

Bezpieczeństwo podró?nych biznesowych na pierwszym miejscu

Nie zawsze wiadomo, jak si? skończy podró? s?u?bowa. Podró?nemu nale?y jednak zawsze zapewni? bezpieczeństwo.

Gdy pojawia si? kl?ska ?ywio?owa lub inne niebezpieczeństwo, rzecz? najwy?szej wagi jest dost?p do informacji o zaistnia?ym problemie i narz?dzi pozwalaj?cych na dotarcie do podró?nego.

Na Państwa barkach spoczywa dochowanie nale?ytej staranno?ci, poniewa? to mened?erowie ds. podró?y s? zobowi?zani do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w biurze, jak i poza nim. Ponadto pracownicy ci s? tak?e Państwa najwi?ksz? inwestycj? i najbardziej warto?ciowymi zasobami, poniewa? to od nich zale?y funkcjonowanie Państwa przedsi?biorstwa.

Zadbamy o to, by Państwa pracownicy czuli si? z nami bezpiecznie, pomo?emy te? szybko wdro?y? narz?dzie Egencia do zarz?dzania podró?ami. Dzi?ki naszemu wydajnemu pakietowi zarz?dzanie ryzykiem podró?y nie przysporzy Państwu problemów.

promo-blade

Koronawirus (COVID-19): obs?uga programu podró?y s?u?bowych

Sytuacja zwi?zana z koronawirusem utrudnia podró?e pracownikom z ca?ego ?wiata. Nasze stale doskonalone rozwi?zania do zarz?dzania ryzykiem podró?y mog? okaza? si? pomocne.

Pomó? podró?nym dzi?ki naszemu pakietowi do zarz?dzania podró?ami

Image
inform-travelers

Informowanie

Administratorzy maj? dost?p do aktualnej mapy wydarzeń wysokiego ryzyka na ca?ym ?wiecie, które mog? mie? wp?yw na decyzje dotycz?ce podró?y i podró?nych biznesowych. Mog? wówczas skontaktowa? si? bezpo?rednio z podró?nymi, których to potencjalnie dotyczy.
Image
mitigate-business-travel

Ograniczenie ryzyka

Ograniczenie liczby podró?nych mog?cych skorzysta? z tego samego lotu pozwala zmniejszy? ryzyko dotycz?ce podró?y. Mo?na wprowadzi? to ustawienie w ramach regulaminu bezpieczeństwa podró?y.
Image
Deter-business-travel

Zapobieganie

Zapobieganie podró?om do lokalizacji, które zosta?y okre?lone jako stwarzaj?ce wysokie ryzyko dla organizacji.
Image
alert-travelers

Powiadomienie

Podró?ni otrzymuj? powiadomienie, je?li nast?pi wydarzenie, które mo?e zak?óci? ich podró? s?u?bow?.
Image
track-travelers

?ledzenie

Mened?erowie ds. podró?y oraz ds. zabezpieczeń mog? ?ledzi? podró?nych biznesowych na ca?ym ?wiecie.
Image
assist-travelers

Wsparcie

Firma Egencia wspó?pracuje z czo?owymi dostawcami zapewniaj?cymi nale?yt? staranno??, oferuj?c ?wiatowej klasy rozwi?zania dla naszych klientów i ich podró?nych.

Warto zna? lokalizacj? swoich podró?nych

Nasza funkcja obserwacji podró?nych to miejsce, z którego mo?na centralnie monitorowa? stref? zdarzenia i szybko lokalizowa? podró?nych.

W nag?ych sytuacjach trzeba dzia?a? szybko. Kilkoma klikni?ciami mo?na wygenerowa? raport i sprawdzi?, których rezerwacji dotyczy niebezpieczna sytuacja. Raporty s? aktualizowane na bie??co.

  • Rozwi?zanie w wersji na desktopy i urz?dzenia mobilne.
  • Wyszukiwanie wed?ug lokalizacji lub okre?lonego obszaru na mapie.
  • Pobieranie kompletnych danych podró?nego ze skonsolidowanych rezerwacji online i offline.
  • Wy?wietlanie aktualnych danych o nowych rezerwacjach podró?y i aktualizacji dotycz?cych lotów.
  • Aktualna strona wiadomo?ci dla podró?nych: ca?odobowy kana? z informacjami o zdarzeniach na ca?ym ?wiecie dost?pny bezpo?rednio na naszej platformie.
travel-risk-management-location-tracking

S? Państwo gotowi do wdro?enia skutecznego programu zarz?dzania ryzykiem podró?y w swojej firmie?