Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

Podró?e s?u?bowe szyte na miar?

Witamy ponownie! Cieszymy si? z Państwa powrotu.

Travel Technology Pioneer

Koronawirus: najnowsze informacje dotycz?ce podró?y s?u?bowych

Zawsze z klientem

Zach?camy do skorzystania z poni?szych materia?ów, przydatnych na ka?dym etapie podró?y. Zamie?cili?my tutaj wskazówki dotycz?ce rezerwacji podró?y i przygotowania do wyjazdu, a tak?e informacje niezb?dne w drodze i po powrocie do domu.
Egencia Mobile App

Aplikacja mobilna Egencia

Za pomoc? aplikacji mobilnej Egencia podró?ni biznesowi, organizatorzy podró?y, osoby zatwierdzaj?ce i managerowie ds. podró?y uzyskuj? wszystkie potrzebne im dane oraz mog? efektywnie i elastycznie rezerwowa? podró?e s?u?bowe, zarz?dza? nimi i wy?wietla? o nich informacje.

W ten sposób mo?na zdalnie zarz?dza? swoj? podró?? i uzyskiwa? na wy??czno?? przywileje dost?pne tylko za po?rednictwem tej aplikacji.

Przygotowanie do zarezerwowania podró?y z firm? Egencia

 • Prosz? zalogowa? si? na swoje konto Egencia lub odzyska? has?o, je?li je Państwo zapomnieli.
 • Przy pierwszym logowaniu w?witrynie firmy Egencia nale?y otworzy? stron? logowania, wpisa? firmowy adres e-mail i?klikn?? opcj? ?Nie pami?tam nazwy u?ytkownika lub has?a”. Wy?lemy link do strony resetowania has?a na Państwa adres e-mail.
 • Prosz? doda? do profilu preferencje dotycz?ce miejsca i posi?ków, numer uczestnika programu lojalno?ciowego, numer paszportu, numer telefonu komórkowego i osob? kontaktow? w nag?ym wypadku.
 • Prosz? pobra? aplikacj? Egencia dla systemu iOS lub Android. Przekonaj? si? Państwo, ?e rezerwowania podró?y s?u?bowych i zarz?dzanie nimi mo?e by? tak samo przyjemne, jak rezerwowanie wyjazdów na wakacje.
 • Rezerwowanie lotów Egencia, wybór miejsc i op?acanie baga?u.
 • Korzystanie z kuponów linii lotniczych bezpo?rednio na stronie Egencia w przypadku zmienionych lub anulowanych lotów.
 • Rezerwowanie hoteli Egencia i dodawanie informacji o uczestnictwie w programie lojalno?ciowym.
 • CIBT — partner firmy Egencia i najwi?ksza na ?wiecie firma zajmuj?ca si? obs?ug? wiz — powinformuje Państwa podró?nych biznesowych? konieczno?ci uzyskania wizy w zwi?zku z podró?? s?u?bow?.(tylko region EMEA)

Z tego filmu dowiedz? si? Państwo wszystkiego o rezerwowaniu podró?y s?u?bowych

Global National Home Save Time Travel Light
On The Road

Zarz?dzanie podró?ami s?u?bowymi

 • Dokonanie odprawy lotniczej online mo?liwe jest na 24–48 godzin przed godzin? wylotu. Prosz? pobra? aplikacj? Egencia, aby otrzymywa? powiadomienia i przekierowania na stron? odprawy linii lotniczej.
 • Bezpo?rednio w aplikacji mobilnej lub online Egencia mo?na te? zmieni? loty Egencia lub hotele.
 • Anulowanie podró?y s?u?bowych — w tym lotu, hotelu, przejazdu kolej? lub wypo?yczenia samochodu — mo?na zrealizowa? w zaledwie kilku klikni?ciach online lub w aplikacji mobilnej Egencia.

Z tego filmu dowiedz? si? Państwo wszystkiego o zarz?dzaniu podró?ami s?u?bowymi

Powrót do domu

 • Dost?p do wszystkich rachunków i faktur z podró?y na stronie Egencia jednym klikni?ciem dzi?ki uproszczonemu raportowaniu wydatków
 • Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za opó?nione i anulowane loty dzi?ki programowi Air Help (dost?pnemu po rejestracji).
Travel Management Consulting
Onboarding Welcome

Potrzebuj? Państwo dodatkowej pomocy ze strony firmy Egencia lub wsparcia w organizacji podró?y?

 • Prosz? zalogowa? si? w Centrum pomocy Egencia lub skorzysta? z czatu online, aby uzyska? pomoc.
 • Mog? Państwo wzi?? udzia? w wirtualnej sesji szkoleniowej, aby uzyska? porady ekspertów w zakresie kluczowych kwestii zwi?zanych z podró?ami s?u?bowymi
 • Dzi?ki filmom na ??danie uzyskaj? Państwo odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania
gateway_mobility.svg

Nie mog? Państwo znale?? tego, czego szukaj??

Je?li Państwa firma korzysta z? us?ug firmy Egencia i? chc? si? Państwo skontaktowa? z? dzia?em pomocy Egencia,
ale maj? problemy z? zalogowaniem si?, prosimy wype?ni? ten?formularz . Mog? Państwo te? zadzwoni? pod numer: +48?22?492?77?03.

Egencia Support Contact