Business travel and COVID-19: Tips for corporate travel managers
Business travel and COVID-19: Tips for corporate travel managers

Podró?e s?u?bowe i COVID-19:
wskazówki dla mened?erów ds. podró?y s?u?bowych

Podró?e s?u?bowe przechodz? transformacj?.?

Skutki pandemii COVIDF-19 b?d? odczuwalne w bran?y turystycznej przez wiele lat. Nigdy wcze?niej zarz?dzanie ryzykiem podró?y nie mia?o takiego znaczenia jak teraz. Wychodz?c naprzeciw potrzebom swoich klientów, firma Egencia zaktualizowa?a zasady podró?y s?u?bowych i anulowania lotów oraz wprowadzi?a funkcj? ?ledzenia podró?nych biznesowych.

Je?li zastanawiaj? si? Państwo, jak b?dzie wygl?da? przysz?o?? programów podró?y s?u?bowych, zach?camy do zapoznania si? z tymi informacjami.

How you can prepare for changes in corporate travel

Jak kszta?tuje si? nowa rzeczywisto?? podró?y s?u?bowych i jak mo?na si? na ni? przygotowa??

Ze wzgl?du na pandemi? koronawirusa wszystko si? zmienia. Zmiany w bran?y turystycznej s? nadal nieprzewidywalne, jednak szybko uczymy si?, jak na nie reagowa?, przestrzegaj?c zasad bezpieczeństwa. Nasi dostawcy zmieniaj? sposób organizacji podró?y s?u?bowych w tej nowej rzeczywisto?ci. Wielu mened?erów ds. podró?y s?u?bowych planuje ju? bezpieczne podró?e s?u?bowe, by przygotowa? si? na wznowienie dzia?alno?ci.

Przedstawiciele bran?y opowiadaj? o krokach, jakie podejmuj?, by dostosowa? swoje programy podró?y s?u?bowych i przygotowa? podró?nych biznesowych na przysz?o?? podró?y s?u?bowych.

?

Czy s? Państwo gotowi na wprowadzenie zmian w swoim programie podró?y s?u?bowych? Nasz pakiet narz?dzi u?atwi Państwu to zadanie

Państwa cele i priorytety si? zmieni?y, co oznacza, ?e program podró?y s?u?bowych tez musi si? zmieni?. Czas dostosowa? go do nowej rzeczywisto?ci. Czy zmienili ju? Państwo swoje zasady nale?ytej staranno?ci i regulamin podró?y? Czy znie?li Państwo ograniczenia na podró?e s?u?bowe? Czy Państwa firma zosta?a przej?ta przez inn? organizacj??

Je?li nie maj? Państwo programu podró?y s?u?bowych, to dobry moment, aby go opracowa?.

Tu mog? Państwo pobra? pakiet narz?dzi do dostosowania programu podró?y s?u?bowych

Use this toolkit to get started
Does your corporate travel policy need an update?

Regulamin podró?y s?u?bowych te? wymaga aktualizacji!

Prosz? pami?ta? te? o zaktualizowaniu regulaminu podró?y s?u?bowych. Ch?tnie Państwu w tym pomo?emy. Nasz poradnik dotycz?cy regulaminu podró?y u?atwi Państwu opracowanie zasad zgodnych z nowymi warunkami na rynku.

Tutaj mog? Państwo pobra? bezp?atny poradnik dotycz?cy regulaminu podró?y s?u?bowych

Czy planuj?c bud?et na okres po pandemii COVID-19, uwzgl?dnili Państwo program podró?y s?u?bowych?

Podpowiemy Państwu, jak kontrolowa? koszty podró?y, oszcz?dza? i optymalizowa? bud?et dzi?ki naszej li?cie kontrolnej dotycz?cej oszcz?dno?ci na podró?ach s?u?bowych. Z naszych wskazówek dowiedz? si? Państwo, jak zarz?dza? wydatkami na podró?e s?u?bowe, aby odzyska? pozycj? na rynku po pandemii COVID-19 i uzyska? niezb?dne w tym okresie oszcz?dno?ci.

Tutaj mo?na pobra? list? kontroln? dotycz?c? oszcz?dno?ci na podró?ach s?u?bowych

Find out how you can stretch your travel budget
The spotlight is now on you – how can you show up stronger as a business travel manager?

Na mened?erach ds. podró?y s?u?bowych spoczywa teraz du?a odpowiedzialno??. Jak sobie z ni? poradzi??

W dzisiejszym ?rodowisku podró?y s?u?bowych wielu mened?erów ds. podró?y odczuwa presj?, aby zaj?? zdecydowane stanowisko. Zarz?dzanie ryzykiem i wydatkami to teraz priorytety ka?dej firmy. W zwi?zku z tym kadra kierownicza z wi?ksz? uwag? monitoruje podró?e s?u?bowe. Od mened?erów ds. podró?y oczekuje si? znalezienia równowagi mi?dzy zarz?dzaniem ryzykiem i wydatkami i wdro?enia skutecznego, nastawionego na bezpieczeństwo programu.

Z tego poradnika dowiedz? si? Państwo, jak wzmocni? swoj? pozycj? w firmie i jak prowadzi? skuteczne prezentacje

Lista kontrolna do wykorzystania przed podró?? — gdy ju? wznowi? Państwo podró?e s?u?bowe

Gdy wznowi? Państwo podró?e s?u?bowe, mog? Państwo korzysta? z tej listy kontrolnej, aby odpowiada? na pytania podró?nych i dostarcza? im informacji na temat przelotów, wynajmu samochodów, podró?y kolej? i pobytu w hotelach.

Wi?cej informacji znajd? Państwo w li?cie kontrolnej do wykorzystania przed podró??, któr? mo?na pobra? tutaj

Use this pre-travel safety checklist before you take off
How do you know which travel management company is right for your business?

Jak wybra? odpowiednie biuro podró?y s?u?bowych dla swojej firmy?

Pandemia COVID-19 postawi?a nowe wyzwania przed niemal ka?d? organizacj? na ?wiecie. Jak brzmi najlepsza rada, jakiej mo?na udzieli? firmom przygotowuj?cym si? do wznowienia podró?y s?u?bowych? Warto skorzysta? z us?ug ekspertów. Odpowiednie biuro podró?y s?u?bowych pomo?e Państwu w strategicznej organizacji bezpiecznych podró?y z uwzgl?dnieniem Państwa bud?etu i celów zwi?zanych ze zrównowa?onym rozwojem.

Prosz? pobra? nasz? list? kontroln?, z której dowiedz? si? Państwo, na co zwraca? uwag? przy wyborze biura podró?y s?u?bowych, które pomo?e Państwu odzyska? pozycj? na rynku po pandemii

Czy s? Państwo gotowi do wdro?enia skutecznego programu zarz?dzania ryzykiem?

Ch?tnie Państwu w tym pomo?emy.