Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

Nowoczesne zarz?dzanie podró?ami s?u?bowymi
w szybko zmieniaj?cym si? ?rodowisku

Zadowoleni podró?ni. Bezproblemowe podró?e s?u?bowe. Wi?ksze oszcz?dno?ci.
Jak firma Egencia mo?e pomóc Państwu zaprojektowa? program podró?y s?u?bowych na nowo?

Platforma do zarz?dzania podró?ami s?u?bowymi

  • Firmy du?e i ma?e z ponad 60 krajów powierzy?y modernizacj? programu podró?y s?u?bowych firmie Egencia?
  • Expedia Group oferuje bezstresow? organizacj? podró?y s?u?bowych i specjalistyczn? pomoc na ??danie
  • Dzi?ki globalnej platformie i sprawnemu zarz?dzaniu nasz program podró?y s?u?bowych jest zoptymalizowany pod k?tem zarz?dzania ryzykiem i maksymalizacji zwrotu z inwestycji
Worlds Business Travel Platform
Relaunch Your Business Travel Program

Powrót do podró?owania

Bran?a podró?y s?u?bowych powoli si? o?ywia. To dobry moment, by dostosowa? swój program podró?y firmowych. Firma Egencia ch?tnie Państwu w tym pomo?e.

Black background promo blade

Firma Egencia pomaga firmom w organizacji podró?y s?u?bowych w okresie pandemii COVID-19

Jak COVID-19 wp?ywa na niezb?dne podró?e s?u?bowe, programy podró?y s?u?bowych i dostawców

Firma Egencia u?atwia Państwu komunikacj?

W ubieg?ym roku Egencia zorganizowa?a 14 milionów podró?y s?u?bowych. Specjalizujemy si? w zarz?dzaniu podró?ami s?u?bowymi. Pomo?emy Państwu na ka?dym etapie.

Zarz?dzanie ryzykiem w podró?y

Zarz?dzanie ryzykiem w podró?y jest teraz bardziej istotne ni? kiedykolwiek wcze?niej. Jak kontrolowa? ryzyko, zapewnia? nale?yt? staranno?? i sprawi?, by podró?ni czuli si? bezpiecznie.?

  • Kompleksowe zasady organizacji podró?y s?u?bowych z ?mo?liwo?ci? ?atwego ich dostosowania maj? kluczowe znaczenie.Ten bezp?atny poradnik u?atwi Państwu opracowanie regulaminu podró?y dostosowanego do Państwa potrzeb.?
  • Dobre samopoczucie podró?nych powinno by? najwa?niejsze. Informowanie i ostrzeganie podró?nych oraz udzielanie im pomocy na bie??co za po?rednictwem aplikacji mobilnej i narz?dzia do dokonywania rezerwacji online?
  • Ograniczanie ryzyka dzi?ki lepszej zgodno?ci z regulaminem podró?y
managing-travel-risk
Travelers Safety Checklist

Dobre samopoczucie podró?nych na pierwszym miejscu

Powinno Państwu zale?e? na tym, aby podró?ni wiedzieli, ?e mog? liczy? na wsparcie od momentu zarezerwowania podró?y do powrotu do domu. Eksperci ds. podró?y z firmy Egencia ch?tnie Państwu pomog?.

Oszcz?dno?ci i zwrot z inwestycji

Mimo ?e bran?a turystyczna si? zmienia, firmy nadal musz? podejmowa? strategiczne decyzje na podstawie kosztów i zwrotu z inwestycji. Firma Egencia mo?e Państwu pomóc zwi?kszy? przychody.

Savins & ROI

Dzi?ki firmie Egencia przydatne i elastyczne rozwi?zania firmy Expedia Group obs?uguj? prawie dwa miliony podró?nych z przedsi?biorstw ró?nej wielko?ci na ca?ym ?wiecie. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

light-grey-background-image
Travel Management Software

G2 wskazuje firm? Egencia jako lidera oprogramowania do zarz?dzania podró?ami

Dzi?ki wytrwa?ej pracy uda?o nam si? maksymalnie upro?ci? proces rezerwacji podró?y biznesowych i zarz?dzanie nimi. Podró?ni i mened?erowie ds. podró?y otrzymuj? od nas dane potrzebne do zwi?kszenia zgodno?ci rezerwacji z zasadami, ?atwego zarz?dzania regulaminem podró?y i optymalizacji programu podró?y.

Black background promo blade

S? Państwo gotowi na modernizacj? swojego programu podró?y?

Je?li chc? Państwo opracowa? nowy program podró?y firmowych, aby kontrolowa? ryzyko, zapewni? dobre samopoczucie podró?nych i monitorowa? wydatki na podró?e, zalecamy skorzystanie z tego zestawu narz?dzi.

Dzi?ki prezentacji mo?na pozna? zalety oferowanych przez firm? Egencia rozwi?zań do zarz?dzania podró?ami.

S? ju? Państwo naszym klientem? Prosimy o kontakt z dzia?em obs?ugi klienta firmy Egencia.