Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

Slu?ební cesty s maximálním pohodlím

Vítejte zpět! Moc rádi vás znovu vidíme.

Travel Technology Pioneer

Koronavirus – nejnověj?í informace ohledně firemního cestování

Jsme s vámi na ka?dém kroku

V následujícím seznamu najdete několik zdroj? informací, které pro vás budou v tomto období u?ite?né. Mimo jiné pro vás máme tipy, jak rezervovat va?i p?í?tí cestu a jak se na ni p?ipravit.
Egencia Mobile App

Mobilní aplikace Egencia

Mobilní aplikace Egencia poskytuje informace, které cestující na pracovní cestě, tv?rci cesty, schvalující osoby a mana?e?i cestování pot?ebují, a to s efektivní a flexibilní mo?ností tvorby rezervací, správy a prohlí?ení slu?ebních cest.

Z?staňte během cesty ve spojení a u?ívejte si exkluzivních vyhod, které jsou k dispozici pouze v mobilní aplikaci Egencia.

P?ipravte se na rezervaci cest na webu Egencia

 • P?ihlaste se ke?svému ú?tu na webu Egencia nebo si resetujte heslo, pokud jste ho zapomněli.
 • Pokud se p?ihla?ujete poprvé, otev?ete si p?ihla?ovací stránku, zadejte sv?j pracovní e-mail a klikněte na volbu Zapomněli jste u?ivatelské jméno a/nebo heslo. Poté obdr?íte e-mail s odkazem na resetování hesla.
 • Zadejte ve svém profilu údaje jako ?íslo pasu, ?íslo mobilního telefonu, kontaktní údaje pro p?ípad nouze, ?ísla va?ich věrnostních karet a?preferovaná sedadla a?typ stravy.
 • Stáhněte si mobilní aplikaci Egencia pro iOS nebo Android. Rezervace a správa slu?ebních cest se tak zjednodu?í a?rezerva?ní prost?edí bude témě? k?nerozeznání od toho, ve kterém si rezervujete t?eba dovolenou.
 • Na?Egencii? m??ete rezervovat letenky, zvolit si sedadla a uhradit poplatky za zavazadla.
 • P?ímo na?webu Egencia lze vyu?ít va?e kredity od leteckych spole?ností, které jste získali náhradou za změněné nebo zru?ené lety.
 • P?i rezervaci hotel? na Egencii m??ete zadat informace o?va?em ?lenství v?hotelovych věrnostních programech.
 • CIBT je partner Egencie, ktery se specializuje na zaji??ování obchodních víz pro cely svět. Poskytne va?im cestujícím zaměstnanc?m informace, zda pro svou slu?ení cestu budou pot?ebovat víza.?(pouze v?regionu EMEA)

Toto video obsahuje v?echny informace pot?ebné k?tomu, abyste mohli za?ít s?rezervacemi slu?ebních cest

Global National Home Save Time Travel Light
On The Road

Správa slu?ebních cest

 • Online odbavení je mo?né 24–48 hodin p?ed odletem. Aplikace Egencia vám zobrazí upozornění a?otev?e vám webovou stránku letecké spole?nosti, na které se m??ete odbavit.
 • Rezervace letenek nebo hotel? lze změnit na?webu Egencia nebo v?mobilní aplikaci.
 • Pokud pot?ebujete zarezervovanou slu?ební cestu zru?it (od letenek a jízdenek p?es hotel a? po autop?j?ovnu), sta?í k tomu jen pár kliknutí online nebo v?mobilní aplikaci Egencia.

Toto video obsahuje v?echny informace pot?ebné pro správu rezervací slu?ebních cest.

Návrat dom?

 • V?echny své stvrzenky a faktury z?celé cesty najdete jedním kliknutím na webu Egencia. Vykazování cestovních vydaj? je díky tomu mnohem jednodu??í.
 • V?p?ípadě zru?enych nebo zpo?děnych let? se m??ete domoci kompenzace pomocí slu?by Air Help (pokud si ji va?e spole?nost aktivovala).
Travel Management Consulting
Onboarding Welcome

Pot?ebujete dal?í podporu p?i organizaci své slu?ební cesty? Egencia vám poradí.

gateway_mobility.svg

Stále nem??ete najít, co jste hledali?

Pokud va?e firma vyu?ívá slu?by spole?nosti Egencia a vy nás chcete kontaktovat, ale neda?í se vám p?ihlásit,
vyplňte tento formulá?. M??ete také zatelefonovat na ?íslo +420?234?094?114.

Egencia Support Contact