Travel-Management_Full-Hero1
Travel Management

Vyú?tování cestovních vydaj? na míru pro va?e pot?eby

Propojte sv?j cestovní program s praktickym ?e?ením vyú?tování cestovních vydaj?.

Business-Travel-Expense-Management

Jednodu??í správa cestovních vydaj?

Spravovat cesty a vydaje není nic snadného.

A? u? jste globální korporace nebo maly ?i st?ední podnik, zahrnuje va?e organizace cestovního programu i dohled nad ka?dodenními cestovními vydaji, správu rozpo?t? a párování ú?t?. Znamená to sledovat ve?keré vydaje související s cestováním, a? u? jsou ?i nejsou schvalovány a ve va?em systému.

Existuje zp?sob, jak tyto úkoly zjednodu?it. Je efektivní, umo?ňuje tvorbu report? stejně jako ostatní sou?ásti va?eho cestovního programu, podporuje dodr?ování pravidel a poskytuje komplexní obrázek o va?ich cestovních vydajích.

Nabízíme kompletní ?e?ení nebo vám pom??eme propojit va?e pravidla cestování se systémem pro vykazování cestovních vydaj?. Nezále?í na tom, pro? pot?ebujete dohlí?et na cestovní vydaje. Pom??eme vám najít optimální zp?sob propojení cestovního programu se snadnym ?e?ením vyú?tování cestovních vydaj?.

Jedno ?e?ení pro cestovní vydaje

Víme, jak je d?le?ité sledovat cestovní vydaje. Na?e ?e?ení pro vyú?tování cestovních vydaj? vám nabízí pomoc. Obsahuje snadno pou?itelny eviden?ní systém, ktery vám umo?ní spravovat v?echny vydaje na jednom místě.

  • Mějte ka?dy den p?ehled o cestovních vydajích.
  • Propojte d?le?itá datová pole pro podporu tvorby rozpo?t? a finan?ní odpovědnosti.
  • Snadno spravujte vykazy cestovních vydaj? zaměstnanc? obsahující platby osobními nebo firemními kreditními kartami.
  • V hlavní ú?etní knize lze rychle spárovat centrálně ú?tované platby vydavatel?m kreditních karet s kompletně potvrzenymi cestovními vydaji.
Single T&E solution
Streamline your process and travel policy

Zjednodu?ení proces? a pravidel

Nechte svá pravidla a procesy pro vyú?tování cestovních vydaj? pracovat pro vás. U?et?ete ?as i peníze s ?e?ením pro správu cestovních vydaj?, které v ka?dém kroku naplňuje va?e cíle.

  • Pro profily cestujících zaměstnanc? vytvo?te rezerva?ní p?edvolby, díky kterym se zlep?í dodr?ování cestovních pravidel.
  • Konfigurujte datová pole tak, aby odpovídala va?im reportingovym pot?ebám.
  • Poskytujte flexibilní podporu pro r?zné typy plateb.
  • Vytvá?ejte datové toky v rámci oblasti cestovních vydaj? a souvisejících reportingovych systém?.
  • Podporujte své sou?asné procesy vykazování cestovních vydaj? a jejich párování.
  • Zajistěte správné spárování v?ech polo?ek v ú?etnictví.

Egencia nabízí plně integrované ?e?ení pro cestovní náklady, které umo?ňuje za?lenit komplexní systém zahrnující rezervace, realizaci i vydaje p?ímo do na?í platformy. Systém je ideální pro podniky, které mají zájem o kompletní ?e?ení pro sv?j cestovní program.

Vyú?tování cestovních vydaj? pro podniky v?ech velikostí

Je d?le?ité dodr?et v?echny va?e interní směrnice pro vyú?tování cestovních vydaj?. Zjednodu?te si ú?etnictví tím, ?e snadno spárujete platby z bankovních i karetních vypis? s nákladovymi polo?kami. Do systému pro vyú?tování cestovních vydaj? se budou snadno p?edávat data o v?ech va?ich online i offline transakcích.

Open Connect automaticky odesílá data o cestách do speciálních systém? pro vyú?tování cestovních vydaj?, partner?m pro ?ízení cestovních rizik nebo do systém? ERP.

Systém doká?e zvy?it míru souladu s pravidly a sní?it nadměrné náklady, proto?e umo?ňuje cestujícím párovat stvrzenky a poplatky ú?tované na osobní kreditní kartu, nebo dokonce i více karet. Pokud máte zaměstnance, kte?í na slu?ebních cestách platí osobní platební kartou, m??ete vyu?ívat nástroj Open Sync.* Open Sync sdru?uje v?echny vydaje a automaticky vytvo?í tabulku, kterou lze jednodu?e exportovat a odeslat nákladovym partner?m.?

*Dostupny pouze v Severní Americe

Expense management for businesses
Keeping bookers

Pro rovnováhu mezi pot?ebami rezervujících zaměstnanc? a nákladovymi úsporami

V ú?etní evidenci musí byt kompletně spárované vypisy z kreditních karet a bankovních ú?t?. Právě proto ná? systém zajistí, aby byla data o v?ech transakcích, a? u? provedenych offline, nebo online, v?etně vlastních datovych polí, jednodu?e p?edávána do systému vyú?tování cestovních vydaj?. Spolupracujeme s velkym mno?stvím partner?m pro oblast vyú?tování cestovních náklad? a zprost?edkovatel? plateb, a proto vám m??eme zajistit vykazy dat o fakturaci, je? lze exportovat v souladu se speciálními po?adavky na p?i?azování, je? va?e firma m??e mít.

Za?ínáme

Spolupracujeme se zákazníky, abychom porozuměli jejich pot?ebám a mohli jim pomoci najít optimální proces vyú?tování cestovních vydaj?, ?e?ení a mobilní aplikace pro práci s daty o vydajích tak, jak to nejlépe vyhovuje jejich po?adavk?m.

Existuje několik zp?sob? za?lenění dat o cestách do systému vyú?tování cestovních vydaj?. Na?e globální partnerství s poskytovateli slu?eb vyú?tování cestovních vydaj? nám umo?ňuje nabízet zákazník?m rozmanité cenově úsporné mo?nosti podle jejich pot?eb. Jsme zde, abychom mana?er?m cestování, cestujícím osobám, ú?etním oddělením a dal?ím ulevili od náro?ného manuálního zpracování.

Zpracování ?ísel nemusí byt únavné. Kontaktujte nás, abychom mohli posoudit va?e pot?eby v oblasti vyú?tování cestovních náklad?.

Getting-started

Chtěli byste vědět víc?
Kontaktujte prodejní tym Egencia.