Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Sní?ení a ?ízení rizika

Bezpe?nost p?edev?ím, v?dy a v?ude. Právě na to se zamě?uje ná? program ?ízení cestovních rizik.

Managing Travel Risk

Dbejte v první ?adě na bezpe?nost cestujících na slu?ebních cestách

Slu?ební cestování je nep?edvídatelné. Bezpe?nost va?ich lidí by byt taková neměla.

Kdy? dojde k p?írodní katastrofě nebo jinému ohro?ení, je nejd?le?itěj?í mít p?ehled o situaci a o nástrojích pot?ebnych k zaji?tění bezpe?nosti va?ich cestujících zaměstnanc?.

Povinnost ?ádné pé?e le?í na vás – víme, ?e mana?e?i cestování jsou povinni chránit zdraví a bezpe?nost svych zaměstnanc?, a? u? jsou v kancelá?i nebo na cestách. Kromě toho jsou zaměstnanci největ?í investicí va?í spole?nosti a jejím nejcenněj?ím aktivem – a jsou klí?oví pro zaji?tění jejího fungování.

M??eme implementaci ?e?ení Egencia pro management cestování urychlit, aby se va?i cestující zaměstnanci mohli co nejd?íve spolehnout na na?i podporu. ?ízení rizika vám zjednodu?í na?e sada nástroj? pro ?ízení cestovních rizik.

promo-blade

Jak má reagovat vá? firemní cestovní program na koronavirovou epidemii?

Koronavirová epidemie měla zásadní dopad na firemní cestování po celém světe. Máme pro vás návrhy, v ?em vám m??eme pomoci díky na?emu ?e?ení pro ?ízení cestovních rizik.

Pomozte cestujícím s na?í sadou pro správu cest

Image
inform-travelers

Sběr informací

Správci mají k dispozici aktuální mapu rizikovych událostí, které mohou ovlivnit cestování a cestující zaměstnance kdekoli na světě. Mohou pak p?ímo kontaktovat cestující, kterych by se mohlo riziko tykat.
Image
mitigate-business-travel

Omezení rizik

Cestovní riziko lze sní?it omezením po?tu zaměstnanc?, kte?í mohou cestovat stejnym spojem. To lze zahrnout p?ímo do firemních pravidel cestování.
Image
Deter-business-travel

Prevence

M??ete znemo?nit cesty do destinací, které podle názoru organizace p?edstavují p?íli? vysoké riziko.
Image
alert-travelers

Varování

Cestujícím se proaktivně zobrazí upozornění na události, které by mohly ovlivnit jejich pracovní cestu.
Image
track-travelers

Sledování

Mana?e?i cestování a bezpe?nostní mana?e?i mají mo?nost dohledat polohu cestujících kdekoli na světě.
Image
assist-travelers

Asistence

Partnery spole?nosti Egencia jsou p?ední dodavatelé ?e?ení, která na?im klient?m umo?ňují naplnit povinnost ?ádné pé?e v??i cestujícím zaměstnanc?m.

Budete vědět, kde va?i cestující zaměstnanci jsou

Na?e funkce Vyhledání cestujících vám poskytne p?ehled o rizikovych oblastech a umo?ní rychlé nalezení cestujících.

V ka?dé nouzové situaci je nutné reagovat rychle. Sta?í jen pár kliknutí a zobrazíte si report se seznamem cestujících zaměstnanc?, jejich? rezervace mohou byt mimo?ádnou situací ovlivněny. Tyto údaje se vám dokonce budou aktualizovat v reálném ?ase.

  • Je dostupná na stolních po?íta?ích a v mobilní aplikaci.
  • Hledejte podle polohy nebo konkrétní oblasti na mapě.
  • Získejte kompletní údaje o cestujícím z konsolidovanych online a offline rezervací.
  • Zobrazte si aktuální údaje o novych cestovních rezervacích a aktualizacích let?.
  • Aktualizovaná stránka Novinky o cestování: Nonstop zpravodajsky kanál monitorující události na celém světě dostupny p?ímo na na?í platformě.
travel-risk-management-location-tracking

Chcete ve své spole?nosti zavést efektivní program ?ízení cestovních rizik?