Customer Service
Customer Service

Jsme s vámi na ka?dém kroku

Jsme v?ude, kdykoli nás pot?ebujete.

Exceptional Support

Nep?etr?itá zákaznická pé?e

Zajistěte svym cestujícím na pracovní cestě podporu, jakou pot?ebují, a? jsou kdekoli na světě.

Cestujícím na pracovní cestě poskytujeme nonstop podporu od provedení rezervace a? do návratu dom?. Sta?í jedno kliknutí nebo zavolání a získají podporu na?eho tymu specialist? na slu?ební cesty, kte?í p?esně vědí, co va?i cestující zaměstnanci pot?ebují a jak jim to zajistit rychle, hladce a s dodr?ením va?ich firemních pravidel cestování.

Jsme tady pro vás

Vysoce kompetentní místní specialisté na slu?ební cesty va?im cestujícím zaměstnanc?m zajistí bezproblémové firemní cestování.

Máme více ne? 2 500 cestovních poradc? specializovanych vyhradně na slu?ební cesty. Mají v pr?měru 15letou zku?enost v oboru a proto zevrubně chápou jedine?né pot?eby cestujících na pracovních cestách. Tyto místní tymy specialist? na slu?ební cesty hovo?í více ne? 32 jazyky ve více ne? 66 zemích.

  • Jsme po ruce kdykoli a kdekoli nás pot?ebujete p?es na?e nonstop slu?by zákazník?m, které jsou k dispozici cestujícím a tv?rc?m online, v aplikaci nebo telefonicky.
  • P?ipojení k úplnému u?ivatelskému profilu klienta p?es na?i jednotnou platformu umo?ňuje na?im specialist?m na slu?ební cesty vidět itinerá?e cestujících a cestovní pravidla jejich zaměstnavatel?, aby mohli klient?m poskytnout správná doporu?ení.
  • Specializace na firemní cestování. Na?i zástupci se věnují vyhradně problematice slu?ebních cest a rozumí jedine?nym pot?ebám a nárok?m zaneprázdněnych mana?er?.
Profile Connection Customer Service
Black background promo blade

Dejte cestujícím vět?í vyběr mo?ností a budou spokojeněj?í

70 % zaměstnanc? ?íká, ?e na slu?ební cesty jezdí rádi. Zjistěte, jak je motivovat k dodr?ování pravidel a zvy?it jejich spokojenost.

Optimize Business Travel Program During Coronavirus

Podpora jedné platformy

Univerzální, intuitivní platforma pro ka?dého u?ivatele usnadňuje rezervaci a cestování.

Jsme jediná vyznamná firemní cestovní agentura, její? klienti mají stejně dobrou zku?enost p?i ka?dém zp?sobu komunikace: Online, p?es aplikaci nebo po telefonu.

  • Jedno univerzální zobrazení pro v?echny rezervace (letecká doprava, hotely, automobily a vlaky). U? ?ádná krkolomná komunikace s cestovními kancelá?emi nebo cestovními portály.
  • V?ichni jsou na jedné stránce – cestující, tv?rci i na?i zástupci pou?ívají stejnou platformu – tak?e nic d?le?itého neunikne pozornosti.
  • Rozumíme vám. Na?i zástupci p?esně rozumí pot?ebám va?ich cestujících, aby jim mohli zajistit v?e, co pot?ebují.

Va?e kompletní platforma pro management cestování. Egencia a její inovace. Expedia Group pro neomezeny rozsah.

Gateway Mobility

Globální cestovní platforma, která p?iná?í revoluci v organizaci pracovních cest

Na?e platforma propojuje kompletní cestovní proces, poskytuje cestujícím zaměstnanc?m individuálně p?izp?sobené rezerva?ní prost?edí a zprost?edkuje mana?er?m cestování pot?ebná data i kontrolu nad dodr?ováním stanovenych pravidel.

Získejte p?ístup k největ?í cestovní platformě na světě

Jsme sou?ástí skupiny Expedia a p?iná?íme vám p?ístup ke ?pi?kovému dodavatelskému obsahu, ktery va?im cestujícím zajistí vyběr a flexibilitu.

Na?i odborníci na firemní cestování mají p?ístup k rozr?stající se celosvětové nabídce cestovních slu?eb. Podívejte se, jak m??e vliv největ?í diverzifikované cestovní platformy na světě zajistit vyhody va?emu program slu?ebních cest.

  • Odborní cestovní poradci dohlédnou na to, aby va?i cestující zaměstnanci měli rezervováno pat?i?né speciální vybavení a slu?by pro hosty na pracovní cestě.
  • Vyběr z více ne? 500 000 hotel? a 375 leteckych spole?ností zaru?uje, ?e si va?i cestující zaměstnanci dob?e vyberou a budou spokojeněj?í.
  • Díky dob?e známé a intuitivní platformě budou va?i cestující moci v?dy snadno doplnit nebo pozměnit svou cestu.
Gloabl National Save Time Travel

Jste p?ipraveni posunout sv?j cestovní program na novou úroveň?
Chtěli byste vědět víc? Kontaktujte nás.