Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Odborná doporu?ení pro va?i spole?nost

Odpovídáme na tě?ké otázky za vás.

Travel Management Consulting

Porovnejte sv?j program slu?ebních cest

Egencia nabízí poradenské slu?by pro slu?ební cesty, které vám pomohou vytvo?it spolehlivá pravidla pro slu?ební cesty a p?ijmout ta nejlep?í rozhodnutí ohledně cestovního programu. Na?i odborníci vám poskytnou analytické informace zalo?ené na datech a doporu?í vám, jak posuzovat efektivitu va?eho cestovního programu, nastavit nebo aktualizovat pravidla cestování, p?izp?sobovat reporty a ?ídit proces vyběru dodavatel? a zpracování jejich nabídek. Doká?eme spustit ?e?ení Egencia pro management cestování za jediny tyden.

Získejte jasnou p?edstavu o vysledcích va?eho programu slu?ebních cest.

Na základě osvěd?enych postup? z oborové praxe a na?ich odbornych znalostí vám pom??eme vyhodnotit údaje o va?em cestovním programu zp?sobem, ktery zohledňuje specifické okolnosti va?í spole?nosti. Díky tomu získáte p?ehled o tom, kde hledat úspory, jak zajistit dodr?ování pravidel a jak zvy?it spokojenost cestujících.

Black background promo blade

Na?e bezplatná ?ablona vám usnadní plánování vyběrovych ?ízení

P?ístup firem k vyběru dodavatel? se mění. Analyza a reporting cestovních dat maximálně zjednodu?ují procesy ve vyběrovém ?ízení. Poradíme vám, jak se zamě?it na parametry, které jsou nejd?le?itěj?í pro splnění va?ich podnikatelskych cíl?.

Podpo?te sv?j hospodá?sky vysledek

Vyu?ijte znalosti na?ich odbornych konzultant? z oboru cestovního ruchu p?i pé?i o va?e dodavatelské vztahy.

Víme, kolik toho musíte dělat pro zaji?tění nebo udr?ení cen, vybavení a slu?eb, které má va?e spole?nost dohodnuté. Rádi vám pom??eme maximalizovat hodnotu cestovních vydaj? u va?ich sou?asnych dodavatel?, najít nové dodavatele a také vyhodnotit nabídky.

Optimalizujete své slu?ební cesty

Díky analytickym informacím a oborovym standard?m vám na?i odborníci mohou pomoci odhalit potenciální úspory a p?edlo?it doporu?ení, díky kterym m??ete maximalizovat návratnost investic (ROI) u svého cestovního programu.

Zhodnotíme také va?e pravidla pro cestování a doporu?íme ?e?ení, se kterymi dosáhnete svych klí?ovych cíl? – a? u? chcete zlep?it dodr?ování pravidel, sní?it ztráty nebo dosáhnout některého z mnoha dal?ích cíl? cestovního programu, které bě?ně pomáháme na?im zákazník?m realizovat.

Travel Culture

Jak vyu?ít data k ?ízení cestovního programu?

Data jsou nedílnou sou?ástí na?í ka?dodenní reality. Ve svém úsilí o co nejvst?ícněj?í webové prost?edí pro na?e klienty a o co nejefektivněj?í informace pro mana?ery cestování vycházíme z datové sady, která p?esahuje 189 miliard záznam?. Jak mohou data o va?em cestovní programu pomoci právě vám?

Optimize Business Travel Program During Coronavirus

Cestovní akademie spole?nosti Egencia

Cestovní akademie spole?nosti Egencia nabízí informativní videa pro mana?ery cestování, ze kterych se dozvíte v?e o ?ízení efekt? letecké dopravy, globálním distribu?ním systému (GDS) a o v?em mezi tím. Poskytujeme vám v?echny informace, které pot?ebujete k pochopení vnit?ních mechanism? tohoto komplexního oboru zahrnujících mnoho aspekt?.

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte na?e specialisty na ?ízení slu?ebních cest.