Travel-Management-Center
Travel-Management-Center

Centrum pro management cestování

??astněj?í cestující. Jednodu??í management cestování. úspory v ceně.
Tyto informa?ní materiály vám pomohou vytvo?it a ?ídit úspě?ny cestovní program.

Travel Management Coronavirus

Bezpe?nost cestujících zaměstnanc? a stabilita podnikání v koronavirové krizi

 • V Centru nápovědy najdete nejnověj?í informace, doporu?ení pro ?ízení firemního cestovního programu v krizovych podmínkách pandemie COVID-19 a rady, jak monitorovat vliv pandemie na va?e cestující zaměstnance a cestovní program.
 • Online komunita Egencia Connect vám poskytne p?íle?itosti k vyměně zku?eností a osvěd?enych postup? s kolegy. Nejnověj?í informace pak najdete v informa?ním centru COVID-19.

Travel Management Academy

A? jste ost?ílenym mana?erem cestování, nebo teprve na této pozici sbíráte zku?enosti, toto ?kolení pro vás p?edstavuje vynikající p?íle?itost získat podnětné informace a?u?ite?né nové dovednosti z?oblasti managementu cestování. Studijní plán se skládá ze??ty? kurz?, jejich? cílem je:??

 • P?edstavit mana?er?m cestování situaci na sou?asném trhu cestovního ruchu?
 • P?ipravit mana?ery cestování k?ú?asti na strategickém mana?erském rozhodování o?postupu p?i obnově podnikání a?návratu k?obvyklym proces?m v?organizaci slu?ebních cest?
 • Podělit se o?nejaktuálněj?í informace z?dynamické oblasti ?ízení cestovních rizik a?naplňování povinnosti ?ádné pé?e, a? skon?í pandemie COVID-19?
 • Seznámit frekventanty s?doporu?enymi postupy p?i ?ízení firemního cestovního programu – nap?. nastavení nejvhodněj?ího zp?sobu platby, optimalizace úspor a?maximalizace návratnosti investic.?

Zahájit cyklus ?kolení

Travel Management Academy
Egencia-Connect-Community

Egencia Connect Community

Populární komunita Egencia Connect Community p?edstavuje d?le?ity zdroj u?ite?nych informací pro mana?ery cestování.

 • Najdete zde podporu pro ?ízení firemního cestovního programu, odpovědi na va?e dotazy, mo?nost polo?it otázku pracovník?m Egencie nebo va?im koleg?m nebo v?online systému pro správu incident? podpory (p?ipravuje se pro Austrálii na konec tohoto roku).
 • V?echno, co pot?ebujete, na jednom místě – od aktuálních informací o?produktech a p?ipravovanych akcích, p?es novinky z?oboru a? po doporu?ené postupy.
 • M??ete nám sdělit sv?j názor na plán p?ipravovanych produkt? Egencie, ú?astnit se pilotního testování a?objevit p?íle?itosti, jak v komunitě vyniknout.? Kromě toho zde získáte nové kontakty a?mo?nost vyměňovat si s?nimi zku?enosti a?tipy.
 • Za svou aktivitu budete sbírat body, které lze směnit za dárkové karty nebo kredit na ?kolení.
 • Do této komunity se m??ete snadno p?ihlásit pomocí svého u?ivatelského jména a?hesla pro web Egencia.

Egencia Connect Community je k dispozici pouze v angli?tině. Nachází se na adrese: https://community.egencia.com???????

Informa?ní materiály o managementu cestování

Chceme udělat maximum pro to, aby byl vá? cestovní program úspě?ny. Proto jsme pro mana?ery cestování p?ipravili tyto zdroje informací:

 • Pr?vodce, kte?í vám poradí, jak zvy?it efektivitu cestovního programu, postupně ho aktualizovat a zvy?ovat vyu?ití na?í webové aplikace a programu preferovanych hotel?.
 • ?ablony pro e-mailovou komunikaci, pomocí nich? m??ete propagovat v?podniku cestovní program, aby se zvy?ovalo jeho vyu?ití a?dodr?ování firemních pravidel cestování.
 • Doporu?ení, jak zvy?it úspory vyu?itím věrnostních program? a partner? Egencia Advantage.
 • Kontrolní seznam pro ově?ení, zda od Egencie dostáváte v?echna d?le?itá sdělení.
 • ?kolení v Travel Management Academy.

Informa?ní materiály najdete zde: https://community.egencia.com/s/manage-your-travel-program

Travel Management Resources

Mobilní aplikace Egencia

Mobilní aplikace Egencia poskytuje informace, které cestující na pracovní cestě, tv?rci cesty, schvalující osoby a mana?e?i cestování pot?ebují, a také efektivní a flexibilní funkce pro rezervaci cestovních slu?eb, prohlí?ení a změny naplánovanych slu?ebních cest.

Z?staňte během cesty ve spojení a u?ívejte si exkluzivních vyhod, které jsou k dispozici pouze v mobilní aplikaci Egencia.

Egencia Mobile App

Jsou va?i cestující zaměstnanci spokojení?

Dejte nám vědět. Ceníme si v?ech p?ipomínek a námět?. Podělte se s námi a dal?ími klienty o své zku?enosti se spoluprací se spole?ností Egencia.

Happy Travelers

Na?i sponzo?i

test ad 1

?

test ad 2

?

skyroam add long