Business travel and COVID-19: Tips for corporate travel managers
Business travel and COVID-19: Tips for corporate travel managers

Firemní cestování v době pandemie COVID-19:
Tipy pro mana?ery cestování

Slu?ební cesty právě procházejí zásadními změnami. Následky pandemie COVID-19 v?cestovním ruchu mohou trvat celé roky.

Je proto zcela z?ejmé, ?e na d?le?itosti získává ?ízení cestovních rizik. Od změn firemních pravidel pro cestování p?es ru?ení letenek a? po sledování polohy zaměstnanc? na pracovních cestách – na?i klienti se mohou spolehnout na to, ?e Egencia jim pom??e v?echny tyto problémy vy?e?it.

Pokud právě zva?ujete, jakym směrem se má vá? cestovní program dále vydat, za?něte právě tady.

How you can prepare for changes in corporate travel

Jak bude vypadat ?novy normál“ v oblasti firemního cestování? A jak se na něj máte p?ipravit?

Situace se stále mění, proto?e koronavirová pandemie celosvětově dosud neustupuje, a celé odvětví cestovního ruchu se stále musí potykat s nebyvalymi vyzvami a p?ímo za pochodu se u?í je bezpe?ně a obez?etně ?e?it. Také na?i dodavatelé mění sv?j p?ístup k pracovním cestám v podmínkách ?nového normálu“. ?ada firemních mana?er? cestování v?ak ji? nyní zamě?uje své úsilí na to, jak zajistit maximální bezpe?nost a ochranu cestujících zaměstnanc?, a? se slu?ební cesty obnoví.

P?iná?íme vám zku?enosti ostatních koleg? a jejich doporu?ení, jak p?ipravit cestovní program i zaměstnance na budoucí změny v organizaci slu?ebních cest.

Nevíte, jakym zp?sobem změnit vá? cestovní program? Tato sada u?ite?nych materiál? vám pom??e za?ít.

Va?e cíle a?priority se změnily, tak?e vá? firemní cestovní program se musí změnit s?nimi. Nyní je vhodny ?as p?ipravit změny cestovního programu, aby i v?podmínkách ?nového normálu“ byl co nejefektivněj?í. P?emy?leli jste o?revizi va?ich směrnic ohledně povinnosti ?ádné pé?e a va?ich firemních pravidel cestování? Nastal ji? ?as, kdy je mo?né uvolnit p?edchozí zákaz cestování? ?Do?lo k?akvizici va?í firmy novym vlastníkem?

Pokud jste dosud firemní cestovní program neměli, právě te? je vhodná p?íle?itost k?jeho zavedení.

Stáhněte si sadu dokument?, které vás provedou pot?ebnymi změnami v?nastavení cestovního programu.

?

Use this toolkit to get started
Does your corporate travel policy need an update?

Firemní pravidla cestování také pot?ebují aktualizaci.

Nezapomeňte aktualizovat také va?e pravidla cestování. Nevíte-li si rady, kde za?ít, ?ádny strach! Jsme tu pro vás a ochotně vám poradíme. P?ipravili jsme pro vás pr?vodce firemními cestovními pravidly, ktery m??ete vyu?ít p?i úpravách pravidel tak, aby odpovídala novym okolnostem.

Stáhněte si bezplatného pr?vodce firemními pravidly cestování.

Jak zvy?it efektivitu rozpo?tu va?eho cestovního programu po skon?ení pandemie COVID-19?

Podívejte se, jak pomocí kontrolního seznamu pro dosa?ení úspor náklad? na slu?ební cesty omezíte cestovní vydaje, u?et?íte a zefektivníte rozpo?et. Po?livé ?ízení cestovního rozpo?tu vám unsnadní restart cestování po skon?ení epidemie COVID-19 a umo?ní vám dosáhnout úspor náklad?.

Stáhněte si seznam p?íle?itostí k úsporám v organizaci slu?ebních cest.

Find out how you can stretch your travel budget
The spotlight is now on you – how can you show up stronger as a business travel manager?

Va?e role mana?era cestování je te? je?tě d?le?itěj?í ne? d?íve. Jaké p?ínosy m??ete v této situaci nabídnout va?í firmě?

Za sou?asnych okolností spoléhá mnoho firem více ne? kdy d?íve na doporu?ení svého mana?era cestování. ?ízení rizik a úspory náklad? figurují vysoko na seznamu podnikovych priorit a firemní cestování se také ocitá v?hledá?ku top managementu. Mana?er cestování musí umět zkombinovat efektivní ?ízení rizik a hledání úspor tak, aby cestovní program byl úspě?ny a zajistil bezpe?nost cestujících.

P?e?těte si tyto u?ite?né tipy a doporu?ení, jak m??ete zvy?it sv?j p?ínos pro firmu a zajistit, aby vá? hlas byl na poradách managemenu sly?et.

Kontrolní seznam bezpe?nostních opat?ení p?ed za?átkem cesty

A? nastane ?as obnovit cestování, poskytne vám tento kontrolní seznam odpovědi na vět?inu d?le?itych otázek a?pom??e vám p?i plánování nadcházejících cest letadlem i?vlakem. Dozvíte se také, co m??ete o?ekávat v?autop?j?ovnách a hotelech.

Dal?í informace najdete v na?em kontrolním seznamu bezpe?nostních opat?ení p?ed za?átkem cesty.

Use this pre-travel safety checklist before you take off
How do you know which travel management company is right for your business?

Jak poznat, se kterou firemní cestovní agenturou by měl vá? podnik navázat partnerství?

Pandemie COVID-19 vytvo?ila nebyvalé komplikace pro témě? v?echny organizace po celém světě. Jakou první radu tedy máme pro v?echny firmy, které mají zájem o?restart cestování? Pora?te se s?odborníky.? Vhodná firemní cestovní agentura vám pom??e p?i strategickém plánování cest, pova?uje bezpe?nost cestujících za nejvy??í prioritu a umo?ní vám dosáhnout úspor náklad? i?uhlíkovych emisí.?

Ná? seznam vám usnadní hledání vhodné firemní cestovní agentury, která vás úspě?ně provede touto pandemickou krizí.

Jste p?ipraveni na restart firemního cestovního programu?

Ozvěte se nám.