Travel Manager Uses Corporate Travel Management
Travel Manager Uses Corporate Travel Management

Moderní firemní management cestování na dynamickém trhu cestovních slu?eb

??astněj?í cestující. Slu?ební cesty bez komplikací. úspory v ceně.
Jak vám m??e Egencia pomoci transformovat program slu?ebních cest?

Celosvětová platforma pro slu?ební cesty

  • Firmy v?ech velikostí ve více ne? 60 zemích světa svě?ily Egencii úkol modernizovat firemní cestovní program.
  • Stojí za námi síla skupiny Expedia Group, a proto doká?eme firmám nabídnout p?ehledné rezerva?ní prost?edí, které se témě? neli?í od rezervace volno?asovych cest a cestující ho rádi pou?ívají. V p?ípadě ne?ekanych komplikací jim poskytneme prvot?ídní podporu.
  • Jednotná celosvětová platforma a efektivní cestovního management vám zaru?í, ?e vá? cestovní program bude optimalizován pro ?ízení rizik i maximální návratnost investic.
Worlds Business Travel Platform
Relaunch Your Business Travel Program

Obnova cestovního ruchu

S postupnym obnovováním firemního cestování je na ?ase p?ipravit vá? cestovní program k úspěchu. Egencia vám v tom ráda pom??e.

Black background promo blade

Egencia pomáhá firmám úspě?ně proplout úskalími pandemie COVID-19

Vysvětlíme vám, jak COVID-19 ovlivňuje nezbytné firemní cestování i ?ir?í cestovní program a jak epidemie dopadla na poskytovatele cestovních slu?eb.

Díky Egencii m??ete z?stat stále v kontaktu

V loňském roce bylo na platformě Egencia zorganizováno na 14 milion? slu?ebních cest. Jako va?e firemní cestovní agentura vás doprovázíme na ka?dém kroku.

?ízení cestovních rizik

?ízení cestovních rizik je te? d?le?itěj?í ne? kdy d?íve. Poradíme vám, jak minimalizovat rizika, naplnit povinnost ?ádné pé?e a eliminovat obavy cestujících zaměstnanc?.?

  • Základem jsou komplexní firemní pravidla cestování, která lze rychle upravit podle aktuálního vyvoje situace. Tento bezplatny pr?vodce vám usnadní vytvo?ení pravidel cestování, která se p?izp?sobí va?im pot?ebám.?
  • Bezpe?nost a pohodlí cestujících by mělo byt va?í prioritou. Na?e mobilní aplikace a rezerva?ní web vám umo?ní zasílat cestujícím informace nebo vystrahy v?reálném ?ase a?poskytnout jim pot?ebnou podporu.
  • Dodr?ování pravidel cestování sni?uje míru rizika.
managing-travel-risk
Travelers Safety Checklist

V?e pro bezpe?nost a pohodlí cestujících

Ur?itě chcete, aby va?i cestující měli pocit, ?e je o ně dob?e postaráno, od rezervace a? do návratu dom? ze slu?ební cesty. Proto jsou zde cestovní konzultanti spole?nosti Egencia, kte?í jim pomohou tak?ka s?ka?dym problémem.

úspory a návratnost investic

A?koli v sou?asnosti celé odvětví cestovního ruchu prochází zásadními změnami, firmy se stále musejí rozhodovat na základě ukazatel?, jako jsou náklady a návratnost investic. Egencia vám doká?e pomoci zlep?it celkovy hospodá?sky vysledek.

Savins & ROI

Egencia p?iná?í podporu a flexibilitu skupiny Expedia Group témě? 2 milion?m cestujících zaměstnanc? ve firmách v?ech kategorií. Jednou z nich m??e byt i ta va?e.

light-grey-background-image
Travel Management Software

G2 ozna?uje Egencii za lídra v softwarovych ?e?eních pro management cestování

Neustále se sna?íme zjednodu?ovat rezervaci a správu slu?ebních cest. Zprost?edkujeme cestujícím i mana?er?m p?ístup k dat?m, která umo?ňují zlep?it dodr?ování pravidel, snadnou správu pravidel cestování a optimalizaci cestovního programu.

Black background promo blade

Jste p?ipraveni posunout sv?j cestovní program na vy??í úroveň?

Právě te? nastala vhodná p?íle?itost k transformaci va?eho firemního cestovního programu tak, aby vám usnadnil
?ízení rizik, monitorování cestovních vydaj? a zaji?tění bezpe?nosti a pohodlí cestujících.

P?edvedeme vám p?ínosy slu?eb spole?nosti Egencia pro management cestování.

Jste ji? na?ím zákazníkem? M??ete kontaktovat pé?i o zákazníky spole?nosti Egencia.